Årsmöte protokoll 2023


ÅRSMÖTESPROTOKOLL Datum: 2023-04-20
Plats: Arkaden Solvalla Stallbacke

Närvarande: Roland Jidling, Betram Langemar, Alf Nordemo, Jesper von Krusentierna, Pernilla Danielsson, Torbjörn Boije, Jari Åkerfeldt, Johan Lasson, Ulrika Molin, Crister Törnqvist, Göran Wester, Monica Janisels, Louise Medelberg, Per Sjögren, Bengt-Göran Kanaborg, Anne Knaborg, Björn Fällström, Caroline Jansson, Olle Andersson, Claes Norman, Björn Sjöström, Karl Aikio, Christer Otterström

1. Ordförande Bertram Langemar hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för årsmötet valdes Björn Sjöström Till sekreterare
för årsmötet valdes Pernilla Danielsson. 
3. Val av 2 justeringsmän. Till justeringsmän valdes Christer Otterström och Per Sjögren.
4. Mötet förklarades behörigt utlyst.
5. Utskickad dagordning godkändes.
6. Beslöts att närvarolistan skulle utgöra röstlängd samt att rösträknare skulle väljas om det fanns behov.
7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse godkändes.
8. Revisorernas berättelse och yrkanden. Revisionsberättelse lästes upp, revisorerna föreslog att styrelsen för 2022 skulle beviljas ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2022 samt att förlusten skulle balanseras i ny räkning.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
10. Beslöts att 2022-års förlust skulle balanseras i ny räkning.
11. Till ordförande på ett år valdes Jari Åkerfeldt
12. Till kassör på 2 år valdes Claes Norman. 2/2 13.
13. Till ordinarie ledamöter på två år valdes: Jesper von Krusenstierna, Sune Hansen, Alf Nordemo
14. Till ordinarie ledamöter på ett år valdes: Patrik Hedqvist, Anita Ekström
15. Till styrelsesuppleanter på ett år valdes: Johan Lasson Nyval Christer Otterström Nyval

16. På valberedningens förslag så beslutades att om föreningens ekonomi tillåter det så skall styrelsen arvode för 2023 vara ett halvt basbelopp (basbelopp 2023: 52 500 kr) styrelsen bestämmer hur beloppet skall fördelas inom styrelsen.

17. Till revisorer på ett år valdes: Torbjörn Boije Omval Roland Jidling

18. Omval Till revisorssuppleanter på ett år valdes: Linda Forsén Omval Åsa Lindblom Nyval
19.  Till valberedning på ett år valdes Ordförande: Louise Medelberg Ledamöter: Rolf Sjöström Mats Holmstedt
20 . Bestämdes att föreningens firma tecknas av Ordförande Jari Åkerfeldt  och Kassör Claes Norman personnummer  var för sig.
21. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.