Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Solvalla Amatörklubb och B-tränarförening

Allmänna bestämmelser
Föreningen som bildades den 7 april 1958 ska ha namnet Solvalla Amatörklubb och B-tränarförening och ha sitt säte i Bromma.

 Föreningen ska vara en regional organisation som har sitt verksamhetsområde inom Sörmland, Uppsala och Stockholms län (Solvalla-räjongen).

 Föreningen skall vara ansluten till respektive centralorganisation, Sveriges Travamatörers Riksförbund (STaR) resp. B-Tränarnas Riksförbund (BTR).

§ 1 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja amatörsportens intressen genom:

Att inom sitt verksamhetsområde, som omfattas av regionen runt Stockholm, verka för att travsporten utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla och ger tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Att verka för att travsporten som fysisk aktivitet för människor och djur ger motion och rekreation och som slutmål ger goda tävlingsresultat.

Att verka för att travsporten organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter samt i allt handlag med de hästar som vi kommer i kontakt med. Från födelsen till inlärning av unghästar, träningsverksamhet och slutligen nationell och internationell tävlingsverksamhet. Hästens bästa skall alltid finnas i första rummet.

 Att verka för att prispengarna i amatörloppen skall vara så pass höga att amatör och B-tränare skall ges möjlighet att få ekonomisk bärighet i sin verksamhet.

Att underlätta för ungdomar att komma in i och ägna sig åt travsport.

Att verka för nationellt och internationellt utbyte för travamatörer.

Att verka för att travsporten skall vara dopningsfri.

 Att vara öppen för alla och envar som önskar bli medlem och därmed samtycker till föreningens syfte och verksamhet.

 Att verka för att travsportens licens- och regelutformning överensstämmer med föreningens intressen.

 Att vara förhandlingspart och bevaka föreningens intressen gentemot centrala och lokala myndigheter och andra intressenter.

 Att organisera och leda utbildning och seminarier i konsten att vårda, träna och köra travhästar.
 
§ 2 Föreningens organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen ansvarar för ledningen av föreningens verksamhet och utgör föreningens högsta beslutande organ under tiden mellan två årsmöten.

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Bemyndigande för styrelseledamot eller annan att företräda föreningen och teckna dess firma meddelas av styrelsen.

§ 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för den som vill stödja klubben och medverka i utvecklingen av Solvalla Amatörklubb.

Person med proffslicens kan vara medlem i Solvalla Amatörklubb men har då ej rösträtt.

 Anmälan om inträde i föreningen görs genom inbetalning av fastställd årsavgift.

Beslut om antagande av medlem och utträde ur föreningen fattas av styrelsen efter ansökan. Ny medlem är medlem fr.o.m. det datum årsavgiften betalats in.

Årsavgiften betalas senast den 31 januari. Har avgiften trots påminnelse icke erlagts före den 1 mars, utesluts medlemmen automatisk ur föreningen. Detta ska meddelas skriftligen till medlemmen.

Medlem kan uteslutas om medlemmen brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen efter att medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Yttrande ska ske inom 14 dagar från delgivning

 Medlem äger rätt att när som helst efter till styrelsen ställd skriftlig anmälan eller via mail, utträda ur föreningen. Medlemskap anses ha upphört i och med att sådan anmälan kommer styrelsen tillhanda. Inbetalad årsavgift återbetalas ej.

§ 4 Föreningens årsmöte

Årsmötet hålls före april månads utgång, om inte särskilda förhållande motiverar annan tidpunkt.

 Till årsmötet kallas samtliga föreningens medlemmar minst 21 dagar i förväg via mail och/eller post. I kallelse till årsmötet skall verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt valberedningens förslag bifogas. Motförslag vid val skall skriftligen tillställas valberedningens ordförande att vara tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Sådana motförslag skall av valberedningens ordförande senast 9 dagar efter mottagandet skriftligen tillställas medlemmarna. Endast den är valbar som uppförts på valberedningens förslag eller motförslag som inkommit inom ovan föreskriven tid.

Vid årsmötet ska bl.a. följande ärenden förekomma:

 1.     Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

2.     Val av ordförande.

3.     Val av 2 medlemmar att jämte ordförande justera protokollet.

4.     Fastställande av röstlängd och val av rösträknare.

5.     Styrelsen förvaltningsberättelse för sista förflutna verksamhetsår och beslut av i anledning härav.

6.     Revisorernas berättelse.

7.     Fråga om ansvarsfrihet.

8.     Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

9.     Val av ordförande för en tid av 1 år.

10. Val av kassör för en tid av 2 år.

11. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

12. Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år.

13. Val av 3 ledamöter i valberedningskommittén till kommande årsmöte. Årsmötet utser en av dessa till sammankallande ordförande.

14. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter.

15. Behandling av eventuella ärenden. Dessa skall skriftligen ha delgivit styrelsen senast 14 dagar före årsmötet

a)     av styrelsen hänskjutna frågor

b)     av medlemmar hänskjutna frågor.

 ANM.

Det förutsätts att valen enligt punkt 11  och 13 vid föreningens bildande sker med halva antalet för 2 år och halva antalet för 1 år och därefter halva antalet vid varje val.

Vid eventuellt fyllnadsval ska den erhållna kontinuiteten bibehållas.

§ 5 Föreningens ekonomi

Föreningen äger rätt att ta ut den medlemsavgift som fastställts på höstmötet året innan.

 Föreningens räkenskaper ska avslutas för kalenderår och före januaris månads utgång jämte förvaltningsberättelsen överlämnas till revisorerna för granskning, varefter dessa senast 14 dagar efter mottagandet därav ska avge sin skriftliga berättelse.

Berättelserna jämte verifikationer, kassabok eller motsvarande skall därefter överlämnas till ordförande.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare 6 personer.

Avgår styrelseledamot före utgången av den tid valet omfattar, sker kompletteringsval vid nästa årsmöte.

Styrelsen erhåller ersättning enligt av årsmötet fastställda grunder.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och klubbmästare.

Styrelsen är beslutmässig om minst 4 ledamöter är närvarande.

Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner ärenden så påkalla, eller då minst tre ledamöter begär styrelsemöte.

Styrelsens ansvarsfördelning beskrivs i dokumentet "Ansvarsfördelning för styrelse i Solvalla Amatörklubb och B-tränarförening".

Styrelsen ansvarar för:
Att i alla avseenden verka för föreningens ändamål enligt § 1.

Att förvalta föreningens tillgångar på ett ändamålsenligt sätt.

Att kalla till årsmöte. Förutom årsmötet skall styrelsen kalla till minst ett ordinarie medlemsmöte varje år (höstmöte).

Att handlägga och avgöra löpande ärenden under verksamhetsåret.

Att hålla medlemmarna informerade om den löpande verksamheten.

Att pröva alla inkommande förslag och ärenden, innan de överlämnas till årsmötets avgörande.

Att verkställa av årsmötet fattade beslut.

Att utse delegater till centralorganisationerna STaR och BTR.

§ 7 Valberedning

Valberedningen ska bestå av 3 ledamöter. Ordförande i Valberedningen väljs på årsmötet.

Valberedningen föreslår val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

§ 8 Omröstning

Vid röstning äger varje medlem en röst, men medlem med proffslicens har ej rösträtt.

Röstning med fullmakt är ej tillåten. Per post eller på annat sätt insänd röst är ej giltig.

Röstning sker öppet om icke sluten omröstning begäres.

Personval avgörs genom relativ majoritet. Vid annan omröstning krävs enkel majoritet.

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, om ordförande inte är röstberättigad avgör lotten.

§ 9 Ändringar av stadgarna, upplösning

För ändring av dessa stadgar, liksom för upplösning av föreningen fordras beslut av två av varandra följande möten, av vilka ett ska vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta. Kallelse till sådant möte skall utgå minst 14 dagar i förväg, varvid ska anges att fråga av denna art ska tagas upp till behandling.

Förslag om föreningens upplösning ska vara väckt senast 6 veckor före årsmötet.

Vid upplösning av föreningen, ska beslutas om att föreningens tillgångar ska tillfalla ändamål inom travsporten.